Stručný výňatek ze Všeobecných smluvních podmínek, jejichž úplně znění je k dispozici v sekci Naše vozy/Dokumenty ke stažení

 • Nájemce dokládá, že již završil věk 25 let a je vlastníkem řidičského oprávnění skupiny B déle jak 5 let.
 • Obytný automobil se předává první den dopoledne. Na čase předání se pronajímatel a nájemce dohodnou.
 • Obytný automobil se vrací do 18:00 posledního dne pronájmu, pokud se pronajímatel a nájemce nedohodnou jinak.Nájemné za obytný automobil je stanoveno dohodou smluvních stran viz Ceník.
 • Minimální doba pronájmu vozidla je 3 dnů kromě měsíce července a srpna.
 • Nájezd v Km do 3 dnů je 350km/1den poté je účován za každý km 12kč nad daný denní limit.
 • V měsících červenec a srpen se vozidlo zapůjčuje min. na 7 dnů a více.
 • Nájemce uhradí rezervační poplatek ve výši nejméně 50 % z celkového nájemného za obytný automobil, a to do 5 pracovních dnů od předběžné rezervace.
 • V případě neuhrazení tohoto poplatku do 5 dnů se předběžná rezervace automaticky ruší.
 • Po uhrazení rezervačního poplatku se rezervace stává závaznou a nájemce souhlasí se smlovou o pronájmu , kterou dostane k náhlednutí emailem nebo jsi ji může stáhnout na stránkách.
 • Doplatek za nájem a servisní poplatek uhradí nájemce nejpozději 10 dnů před převzetím obytného automobilu na bankovní účet. Platba v hotovosti není možná.Vratnou kauci ve výši 30 000 Kč složí nájemce v den převzetí obytného automobilu.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo z této kauce uhradit případné škody, které nelze pokrýt z havarijního pojištění vozidla, na uhrazení spoluúčasti na havarijním pojištění vozidla, na pokrytí nákladů spojených s odstraněním poškození věci či její ztráty.
 • Pronajímatel má právo kauci držet do doby vyřešení výše uvedených škod, poškození či ztráty.
 • V případě, že náklady na odstranění poškození věci či její ztráty jsou větší, než je složena kauce, je nájemce povinen škodu doplatit do celkové výše, a to do 10 pracovních dnů.
 • Pronajímatel má právo kauci také držet, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací úřad.
 • Při prokázání spoluviny na ztrátě (nezabezpečené vozidlo, otevřené okno, parkování na odlehlém místě, …) se nájemce zavazuje uhradit celou vzniklou škodu sníženou o plnění pojišťovny.
 • Nájemce se zavazuje podepsat při převzetí obytného automobilu předávací protokol a vrátit ho ve stavu, v jakém ho převzal.
 • Nájemce přebírá vozidlo s plnou nádrží a vrací s plnou nádrží + pokud je vybaveno vozidlo ADD Blue musí být také vráceno s plnou nádrží.
 • Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je vedeno v nájemní smlouvě. V případě opožděného vrácení bude účtováno další denní nájemné. Po dohodě je možné vozidlo vrátit později.
 • Překročí-li prodlení s vrácením obytného automobilu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč.
 • Vozidlo musí být vráceno vždy kompletně čisté,umyté např. poletavého hmyzu. V opačném případě bude účtován poplatek za umytí vozu a vyčištění 2000 Kč.
 • Plyn a vodu nájemce nedoplňuje.
 • Je zakázáno používání chemického WC bez chemie a bez toaletního papíru určené pro chem. WC.
 • Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vyprázdnit. V opačném případě bude účtován poplatek za vyprázdnění 500 Kč.
 • Vozidlo je vybaveno hasicím přístrojem a lékárničkou, v případě jejich použití zajistí nájemce adekvátní náhradu.Vozidlo je zákonně pojištěno a vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 10 %, minimálně 10 000 Kč.
 • Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli případnou spoluúčast za poškození vozidla, a to v plné výši (10 %, minimálně 10 000 Kč).
 • Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce.
 • Veškeré opravy a investice vzniklé během zapůjčení je nájemce povinen konzultovat (telefonicky) s pronajímatelem. Vždy si nechte vystavit řádný doklad o zaplacení.
 • Při nehodě nebo při výskytu jiné škody je nájemce povinen informovat policii a pronajímatele. Nájemce je povinen vyhotovit bez prodlení zprávu o nehodě či škodě (zapíše spoluúčastníky nehody a svědky včetně jejich adres, pořídí fotografie, atd.).
 • Nájemce se zavazuje spolupracovat na rychlém vyřešení vzniklé situace nebo poskytnout osobní pomoc k převozu obytného automobilu do servisu.
 • Při nehodě a poruše nemá nájemce nárok na náhradní vozidlo, ani jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele.
 • Nájemce je povinen zacházet s obytným automobilem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě nebo újmě na cizím majetku. Nájemce je povinen používat zabezpečovací zařízení vozidla.
 • Je zakázáno jakékoliv upravování obytného automobilu (polepování, vrtání, šroubování, …).
 • Obytný automobil smí nájemce používat jen pro účely, k nimž je určen.
 • Nájemce nesmí dát obytný automobil do podnájmu třetí osobě, použít ho za účelem dalšího podnikání, k odtahu dalšího vozidla.
 • Obytný automobil může řídit pouze osoba oprávněná řídit obytný automobil.
 • Během jízdy jsou všechny osoby ve voze povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a podmínky související s provozováním vozidla na pozemních komunikacích platných v daných zemích.
 • Nájemce smí s vozidlem vycestovat pouze do zemí uvedených v „zelené kartě“.
 • Obytný automobil je vybaven sledovacím zařízením, pronajímatel má právo kontroly polohy vozidla.
 • V prostorách obytného vozu je přísný zákaz kouření, používání svíček, prskavek, atd.
 • Do obytného automobilu je vstup všech zvířat zakázán.Nebo bude s pronajímatelem konzultováno.
 • Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti smlouvy.
 • Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude výzva (písemná nebo ústní) k její úhradě předána nájemci.
 • Povinnost zaplatit smluvní pokutu je specifikována ve smlouvě o pronájmu.
 • Od smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit, a to jen pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou.
 • Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.
 • Při předčasném ukončení nájmu nájemcem pronajímatel zaplacené nájemné ani jeho část nevrací.
 • Odstoupí-li nájemce od této smlouvy, zavazuje se nájemce uhradit pronajímateli storno poplatky dle smluvních podmínek a to tak to pokud nájemce odstoupí 30-60 dní před sjednaným dnem předání vozidla ,je povinen zaplatit storno ve výši 50% ,odstoupí 15-29 dní před sjednaným termínem předání vozidla ,je povinen zaplatit storno ve výši 75%,odstoupí 0-14 dní před sjednaným termínem předání vozidla ,je povinen zaplatit storno ve výši 100%,